2011. február 10., csütörtök

A Kárpát-medence útja


Magyarverések a Délvidéken, Erdélyben, a Felvidéken, kommandós roham a magyar futballszurkolók ellen 1992-ben és 2008-ban, és a magyar reakciók: zászlóégetés, falfirkák, gyalázkodó transzparensek. A Kárpát-medencében újra él és virul a sovinizmus, a világhódítók legnagyobb megelégedésére.

Addig, amíg a Kárpát-medence népeinek azon rétegei, amelyek még nem közönyösek saját nemzetük sorsa iránt, az egymás iránti gyűlölet foglyai a zsidó-szabadkőműves világhódítók még kevesebb ellenállásba ütköznek programjaik végrehajtása során, mely program a Kárpát-medence nemzeteinek kiirtása. Tehát aki soviniszta, legyen az akár magyar, akár szlovák, szerb vagy román nem a saját nemzetének érdekeit, hanem a világhódítókat szolgálja.

A Kárpát-medencét nem uralhatja egy nemzetállam, itt minden nemzetnek, amely az elmúlt évezred során kultúrát tudott teremteni, helye van, ezek a nemzetek, ahogy Szálasi Ferenc megfogalmazta élet, társ és sorsközösséget alkotnak. A középkor folyamán együtt vették fel a küzdelmet az idegen hódítókkal szemben, jelenleg megmaradásuk egyik kulcsa lehet az újra egymásra találás.

A Kárpát-medence természeti, gazdasági és kulturális egység is volt, és még lehet is, de ehhez a sovinizmusnak meg kell szűnnie és át kell adnia a helyét a konnacionalizmusnak és Birodalmi Ideának.

1920. június 4-e a Trianoni békediktátum aláírása beteljesítette a szabadkőműves felforgatók céljait, szétdarabolták a Szent Korona országait. Céljuk soha nem volt más, a demokrácia, a népek önrendelkezése, csak a lefedő propaganda részét képezték, mint ahogy ma sincs másképp. 1917 januárjában és júniusában a Grand Orient szabadkőműves páholy két ülést tartott Párizs mellett. Ezeken az üléseken elhatározták a Népszövetség, a mai ENSZ elődjének létrehozását, valamint tárgyaltak a világháború után létrehozandó új államok határairól. Már a XIX. század második felében is születtek olyan szabadkőműves eredetű térképek, ahol az ábrázolt határok szinte pontosan megegyeznek az 1920-ban meghúzott határokkal, tehát ezek a térképek is bizonyítják, hogy a világháború lezárásakor szó sem volt igazságtételről, népek önrendelkezéséről. Az I. világháborút a szabadkőműves felforgató erők robbantották ki abból a célból, hogy elpusztítsák a Tradícióhoz még különböző szinteken kötődő közép és kelet-európai monarchiákat. Mivel önmagában a háborúval nem érték el céljukat, ezért volt szükség a polgári demokratikus és kommunista felforgató forradalmakra Oroszországban, Németországban, Ausztriában és Magyarországon.

Magyarországon ezt a két fázist a Károlyi és a Kohn Béla vezette forradalmak jelentették, melyek eredményei a hadsereg tönkretétele, az ország szétdarabolása lettek.

A Magyar Királyság szétdarabolásának három fő oka volt. Az első az, hogy megsemmisítsék az egyik közép-európai monarchiát, amely évszázadokon át volt a kereszténység védőbástyája.

A második az, hogy a nyugati szabadkőművesek kielégítsék közép-európai szövetségeseik területi igényeit, akkor Románia, Csehország és Szerbia elnöke is szabadkőműves volt. (akkor is) A harmadik ok pedig az, hogy a zsidóság megszállandó területnek tekintette és tekinti a Kárpát-medence központi területeit. Herzl, a cionizmus budapesti születésű atyja először nem Palesztinában, hanem itt a Kárpát-medencében kívánta létrehozni a zsidó nemzetállamot, Izraelt.

A zsidóság nem is csinált titkot hódító törekvéseiből, íme, egy 1910-ben megjelent felhívás, amelyet az Alliance Izraélite nevű szervezet tett közzé a Russischen Invaliden nevű lap 285. számában:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek, és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra szövetségünk máris gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok, és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek!”

A zsidóság hódító törekvése folyamatos, a XIX. század második felétől az új honfoglalók fokozatosan nyomultak be a gazdaság, a sajtó, a szellemi élet területeire és ez a folyamat az ún. rendszerváltás után új lendületet kapott: plázák, egyéb bevásárlóközpontok, lakóparkok épültek és épülnek, kereskedelmi média, ezek mind a zsidóság egy-egy újabb hadállása, újabb meghódított területe.

De nemcsak csonka-Magyarországot veszélyeztetik a zsidó uralmi törekvések, megjelentek az elszakított területeken és a szomszédos országokban is, mint a nemzetközi tőke képviselői. S ez alól Szerbia sem kivétel, amely a térség országai közül a legtovább volt képes szembeszállni a globalizációval és a mögötte álló hódítókkal. S ezért a szembeszállásért büntetésül elrabolták a szerbektől ősi földjüket, Koszovót, mert ne legyenek illúzióink, a döntéshozókat nem az albánok emberi jogai motiválták, hanem az, hogy létrehozzák a globalizáció és az USA egy újabb bábállamát, ezúttal a Balkán szívében.

A Kárpát-medence népeinek rá kell ébredniük, hogy a sorsközösség ma is létezik, ugyanazok a veszélyek fenyegetik mindegyik nemzetet, a globalizáció és az azt vezénylő zsidó térhódítás, továbbá a globalizáció egy másik hozadéka a közeljövőben várható bevándorló invázió és a már jelenleg is óriási problémát jelentő cigánykérdés.

A Kárpát-medence nemzetei a kihalás felé haladnak, ezért a megmaradásuk érdekében újra fel kell vállalniuk, újra élővé kell tenniük a kárpát-medencei sorsközösséget.

Ennek első lépése egy nemzetiszocialista, szélsőjobboldali elit megszületése, mindegyik nemzet keretein belül, amely szellemi elitek aztán párbeszédet folytathatnak egymással.

Ez bizonyos mértékben már ma is működik, egyes NS koncerteken, megemlékezéseken (Becsület napja) együtt vesznek részt a Kárpát-medence nemzeteinek NS fiataljai.

A 2008. novemberi dunaszerdahelyi magyarellenes rendőrroham előtti hetekben magyarul is olvasható volt az a nyilatkozat, amelyet szlovák nemzetiszocialista szervezetek tettek közzé, amelyben a nemzetiszocializmussal összeegyeztethetetlennek nyilvánítják a sovinizmust és az ellen való fellépésre szólítanak fel.

Dunaszerdahelyen nem a szlovák nemzet támadt a magyar nemzetre, hanem a szlovákokat uraló ZOG által vezérelt rendőrség, a magyar nemzeti radikális és NS futball szurkolókra ezzel újabb soviniszta hullámokat kavarva mindkét nemzeten belül, továbbá újabb éket verve a két nemzet közé.

A zászlóégetés, a szlovák ellenes rigmusok és megnyilvánulások, továbbá a magyarországi ZOG bábjához eljuttatott követelés, hogy védje meg az elszakított magyarságot, elhibázott reakciók voltak.

A magyar szélsőjobboldali elit egyik küldetése az, hogy szembenézzen a magyarság hibáival és bűneivel, amelyek egy évezred után méltatlanná tették a Kárpát-medence vezető népének szerepére, a nemzetiségekkel szembeni gőggel, a sovinizmussal, a meghódolással a zsidó kapitalizmus sajtó és szellem előtt.

Le kell számolnunk a klebersbergi „kultúrfölény” típusú teóriákkal, a „jóléti sovinizmussal” amely nemcsak például a románság felé irányul, hanem az erdélyi magyarság felé is.

A „jóléti sovinizmus” tökéletes példája annak, miféle torzulások mentek végbe a magyarság önképében.

A nemzeti radikalizmus és a sovinizmus alternatívái, melyekkel a „Trianon problémát” kezelni és megoldani akarják, járhatatlan utak. Az etnikai alapú revízió vagy a fegyveres visszaszerzés illúziók, ugyanilyen illúzió az ENSZ-től vagy az EU-tól várni ennek a kérdésnek a rendezését. Ezek a szervezetek azon szervezetek és érdekcsoportok egyenes ági leszármazottai, akik véghezvitték a Magyar Királyság szétdarabolását, másrészt ezek a szervezetek a globalizációt vezérlő háttérhatalom „fedőszervei”. A magyarság ezer éven át volt a Kárpát-medence vezető népe és újra azzá kell válnia, ennek első lépése, hogy lerázza magáról az illegitim ZOG igáját, ezzel példát mutatva a Kárpát-medence többi nemzetének is.

A jövő útja a párbeszéd a nemzetiszocialista elitek között. A magyar szélsőjobboldali elit eszméi a Szent Korona tan, a konnacionalizmus és a Birodalmi Idea.

Forrás

3 megjegyzés:

Zsolt írta...

Ne haragudj, de ez az egész sületlenség. Történelmietlen és pontatlan ami ebben az írásban szerepel.
Szívesen reagálnák és javítanám ki a rengeteg történelmietlen megjegyzést és következtetést, de értelmetlennek tartom mert tudom, hogy értelmes vita és megjegyzések helyett csak "sovinisztázásra" futná.

Az egésznek csak annyi a lényege, hogy lehet naiv elképzeléseket megfogalmazni a nagy internacionalista NS egységről, de a valóság az hogy ez a kommunizmus egyik formája. Csak gondoljatok bele, mit csinált volna Hitler azzal a német nemzetiszocialista harcossal, aki pl. Elzasz esetében nem a német nemzet és nem a német állam érdekeit képviselte volna, hanem egy ködös és érthetetlen módon a franciák érzékenységét helyezte volna előtérbe. Valószínűleg azonnal kivégeztette volna. Na és most Ti pont ezt teszitek. Internacionalista módon valami nagy egységet kívántok képviselni, ez pontosan megfelelője a globalizmusnak.
Vita helyett ennyi, lehet sovinisztázni...

amf14_88 írta...

Kedves Zsolt. Köszönjük, hogy kifejtetted a véleményedet. Szerintem nem annyira történelmietlen ez a megjegyzés, csak jobban utána kell nézni a dolgoknak. Az akkori időszakban is meg volt a jó kapcsolat a nemzeti vezetésű országok között. A cikkben is Szálasiról volt szó a Hungária Egyesült Földek elméletről, a konnacionalizmusról. Tudtad például hogy Szálasi Ferenc és Corneliu Zelea Codreanu(a Conducatorul) jó barátságban voltak és leveleztek is egymással? Ahogy Francisco Franco, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Szálasi Ferenc és Antonescu(itt persze majd előfordultak soviniszta megnyílvánulások)vagy inkább Codreanut mondanám aki egyáltalán nem volt soviniszta és soha nem foglalkozott a magyarokkal, megfértek egymás mellett így mi is megférnék egymás mellett! Nincs semmi köze ennek a kommunizmushoz, amit jól tudunk, hogy kik irányítottak valójában. A globalizációhoz még ugyan nincsen köze, hisz minden ország, nemzet nemzetiszocialista vezetés alatt lenne és nem szólnának bele egymás belügyeibe. Nem lenne multikulturalizmus. Itt most arról van szó, hogy amíg egymást mocskoljuk(jelen esetben erdélyi magyarok a románokat és fordítva) addig a cigányok elszaporodnak, hazánkat felvásárolják a zsidók és ellepnek minket az arab, néger és kínai bevándorlók! 2032-re Hargita megyében 118%-os cigány népesség szaporulat lesz a fehér emberekkel szemben! Vannak olyan román NS-ek(igaz, hogy nagyon kevesen) akik elítélik a sovinizmust és fehér egységre törekednek. Majd ha megszabadultunk az idegenektől és fehérek vezetik Európát akkor majd vitázhatunk a területekről, de addig vannak annál sürgősebb dolgok is.

Névtelen írta...

A magyarságnak csak egyetlen lehetősége van túlélésre, ha a "Trianon problémát" megpróbálja orvosolni, minden más út a halálba vagy a rabszolgaságba vezet.

Nekem teljesen mindegy, hogy egy román vagy egy zsidó rabszolgája leszek, nincs közöttük különbség, egyik sem az én népem, egyik sem az én vérem! Sőt mindkettő elég messze áll az én népem kultúrájától, és ez nem "Klebensbergi" felsőrendűség, hanem tény.
Mindkettő ugyanolyan hódító! Egy erdélyi magyar szemében nincs sok különbség, ez egyik pénzzel a másik erővel hódit.

"Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át!" ez a román, szlovák, szerb megszállókra is igaz. Minden más csak magyarázkodás, önfeladás és önáltatás.

A problémák amiket leírsz, azok valósak, de az út amit találtál az zsákutca, téves.

Növekszik a cigányság aránya, igen ez így van. Hány gyereket vállaltál vagy akarsz majd vállalni? Magyarként felnevelni? Mikor elcsatolták a cigányság aránya elenyésző volt, a románság sem volt abszolút többségben. Azokon a helyeken lett kiugró az esetek többségében a cigányok aránya, ahol őslakosságot (legyen az magyar, szász vagy sváb) elüldözték, kitelepítették vagy a népesség növekedést ellehetetlenítették a román megszállók.
A cigányok Kárpát-medencei sikerszériájához nagyban hozzájárult Trianon, hiszen teljesen felborította, az etnikai arányokat, a magyarságot elüldözték vagy ellehetetlenítették, légüres tér azonban nincs, a cigányok pedig ott voltak.
Meg ha jól emlékszem nemrég kedvenc román teniszezőm, a székely megyékbe akarta betelepíteni a cigányokat, így kívánta felborítani a még megmaradt magyar etnikai tömb egyensúlyát. És az ötlet nem egyedi és sajnos nem is teljesen légből kapott. A Délvidéki magyarlakta területekre most telepítik be a Nyugat-Európából visszazsúpolt cigányokat, Koszovó elvesztés miatti fájdalmukban a szerb "magyarbarát" kormány.

Ha azt hiszitek, hogy ha nem lennének zsidó érdekek, akkor a románok egy kedves, a magyarságot mélyen tisztelő, barátságos néppé változna, akkor azt kell hogy mondjam, hogy tévedtek. De ha belegondoltok, talán ezt Ti is belátjátok.

A mai helyzetben pedig azt leírni,

"hisz minden ország, nemzet nemzetiszocialista vezetés alatt lenne és nem szólnának bele egymás belügyeibe"

tehát a Magyarország nem szólhatna bele semmilyen módon és nem érintkezhetne a elszakított területeken élő magyarsággal, hisz az már a másik állam belügye az teljes érthetetlen és őrültség.

Azzal, hogy egy nagy egység akarnak tömöríteni mindenkit, az csak egy újabb cionista trükk, amivel a nemzet tudatot akarják elaltatni. A legjobb példa erre a pszichológiából van, azzal tudsz egy csoportot a legkönnyebben irányítani (és egyben kihasználni is), elaltatva ezzel a saját személyiségé jegyeiket is, egyén helyett csoportként tudod irányítani, ha egy ellenségképet vetítesz eléjük, teljesen mindegy, hogy az valós, kitalált vagy csak féligazságokon alapul.

Nem lehet és nem is kell mindenkivel összefogni, a nemzeteddel kell törődni, tenni a magyarság felemelkedésért. Le lehet győzni Trianont, minden percben, minden nap. De magyarként azt állítani, leírni, hogy nem lehetséges az egyenlő az önfeladással és a "sorstalansággal".